Fases fysiotherapeutische herstelzorg

Wanneer u in aanmerking komt voor fysiotherapeutische herstelzorg na corona kunnen wij uw behandeling opdelen in onderstaande fases. Deze kunnen naar gelang (van de ernst) van uw klachten meer of minder snel worden doorlopen. Dit is vaak afhankelijk van de mate en duur waarin u inactief bent geweest door corona.

De nulmeting

Deze vindt plaats gedurende de intakeprocedure, die vaak één of meerdere behandelingen in beslag neemt. Om zo een goed beeld te krijgen van uw (hulp)vragen, klachten en persoonlijke behoeftes.

Het formuleren van doelstellingen

Initieel worden deze in een behandelingsplan samen met u geformuleerd. Afhankelijk van het verloop van de behandeling, uw behoefte, klachten en symptomen, stellen we deze ‘realistisch’ bij. Dit gebeurt altijd in overleg met u en aan de hand van uw zorgvraag.

Inzicht

Wordt verkregen op basis van het in te vullen weekschema. (Zie stap 1 voor meer uitleg)

Optimalisatie en stabilisatie

Afhankelijk van de bevindingen vanuit uw weekschema.

Belasting verhogen a.d.h.v. inzichten weekschema

Afhankelijk van de bevindingen vanuit uw weekschema.

Opbouw conditie en spierkracht

Afhankelijk van de bevindingen vanuit uw weekschema.

Infoblad corona herstelzorg downloaden

Stappenplan voor uw behandeling

Stap 1 de intake/formuleren nulmeting

In de intake luisteren we naar uw ervaringen, symptomen, klachten en Corona herstelzorgbeantwoorden we uw (zorg)vragen. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en waarmee u het meest geholpen bent. Deze intake bestaat vaak uit minimaal 2 gesprekken/behandelingen. We benoemen de knelpunten en stellen samen vast waar u naartoe wilt werken, met betrekking tot het herpakken/herwinnen van uw (dagelijkse) leven in de breedste zin. Denk hierbij zowel fysiek als mentaal aan werk, privé, sport en/of hobby, zodat u in de regie bent m.b.t. uw behandeling en de daarbij behorende doelstellingen.

Een vast en onmisbaar onderdeel van de intake(procedure) is het formuleren van een nulmeting. Deze is belangrijk omdat we op deze wijze samen goed en duidelijk inzichtelijk kunnen krijgen waar u gedurende de week tegenaan loopt v.w.b. bijvoorbeeld uw conditie, vermoeidheid of algehele welzijn. Zijn er bijvoorbeeld specifieke activiteiten waardoor/momenten op de dag dat, het beter gaat of juist minder. We noemen dit samengevat ook wel “uw borgscore”.

Voor deze nulmeting wordt o.a. een vaste invulsheet (het weekschema) gebruikt om uw week in kaart te brengen. Deze wordt tijdens uw behandeling tevens gebruikt om samen met u uw voortgang in kaart te brengen en eventuele redenen voor een stagnatie samen te analyseren. Zodat we aan de hand van de bevindingen verder kunnen opbouwen of juist een nieuwe balans moeten zoeken in uw belasting versus belastbaarheid. En/of de behandeling op een andere wijze moeten voortzetten bijvoorbeeld in combinatie met een andere discipline als bijvoorbeeld diëtetiek.

Een ander onderdeel van de nulmeting bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten om samen met u een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en (zorg)vraag.

Voorbeeld weekschema COVID-19

Het weekschema. Hoe werkt het?

In de benoemde invulsheet (het weekschema) wordt het volgende vastgelegd:

  • Uw hartslag
  • De saturatie (hoeveelheid zuurstof in uw bloed)
  • De mate waarin u zich kortademig/vermoeid voelt (Deze wordt uitgedrukt in een cijfer voor helemaal niet tot maximaal per dagdeel en na activiteit)
  • Wat voor een activiteit u heeft ondernomen in combinatie met het tijdstip op de dag

Dit schema vult u elke dag van de week in, op een drietal momenten. Op deze wijze krijgen we samen inzichtelijk wat meer/minder kortademigheid/vermoeidheid oplevert en/of dit op specifieke momenten of na specifieke activiteiten zo is. Wanneer u na een bepaalde activiteit bijvoorbeeld hoger dan een 4 scoort betekent dit dat u mogelijk minder moet doen of dat we de behandeling moeten wijzigen. Wanneer u een 0 of 0,5 scoort gaat het goed en kunnen we mogelijk opbouwen.

Stap 2 opstellen behandelplan/doelstellingen formuleren

Met de input uit de intake/nulmeting stellen we samen vast op welke wijze en met welk tempo wij uw doelstellingen het beste kunnen bereiken. Dit is per persoon enorm verschillend en dus altijd maatwerk.

Denkt u bijvoorbeeld aan het beroep dat u uitoefent of onderliggende gezondheidsklachten die mogelijk van invloed zijn.

Voor het opstellen van het behandelplan conformeren wij ons aan de in Nederland afgesproken richtlijnen voor herstelzorg COVID-19, zodat u verzekerd bent van veilige zorg.

Stap 3 de behandeling

De behandeling is voor elke persoon verschillend afhankelijk van de doelen die u persoonlijk wilt bereiken en in welke volgorde u hieraan wilt/kunt werken. Uiteraard zijn wij altijd oprecht naar u in welke mate en wanneer de gewenste doelstellingen realistisch zijn.

Tijdens het traject zijn we daarom veel in gesprek en ook zoveel mogelijk in beweging. Corona herstelzorgEen revalidatie kent immers pieken en dalen en we vinden het belangrijk dat we hier aandacht voor hebben.

Juist omdat de klachten en symptomen voor iedereen zo verschillend zijn is ook de duur en intensiviteit van de behandeling voor iedereen verschillend. Zo kan de ene persoon al heel snel activiteiten opbouwen en is het voor een ander nodig om eerst aan ademhaling en stabilisatie van de klachten te werken. Daar komt bij dat afhankelijk van uw persoonlijke zorgvraag en situatie, ook het hervatten van sport/werk voor de één belangrijker en/of realistischer is dan de ander.

Naar aanleiding van het ingevulde weekschema welke inzicht geeft in de mate waarin bepaalde activiteiten en/of momenten op de dag voor vermoeidheid en/of kortademigheid zorgen, bepalen we in overleg met u welke doelstellingen realistisch zijn voor de komende periode. Kunt u bijvoorbeeld al weer activiteiten opbouwen of uw werk hervatten? En zo ja, wat is daarvoor een goed moment. Daarbij werken we samen aan een voor u zo passend mogelijk ‘nieuw’ weekschema. Aanvullend bouwen we continu evaluatie en persoonlijke reflectie momenten in om zicht te houden op uw herstel en waar nodig bij te sturen.

Afhankelijk van uw situatie bestaat de behandeling vaak uit een combinatie van:

  • Krachttraining (voor uw spieren)
  • Functionele- en balanstraining (ADL)
  • Duurtraining (conditie)
  • Ademspiertraining (ademspierkracht)
  • Het met elkaar in gesprek zijn/ een luisterend oor
  • Afstemming van uw behandeling op de behandeling van collega zorgverleners

N.B. Tijdens het gehele behandeltraject houden wij contact met uw behandelend arts (dit kan een huisarts, medisch specialist of revalidatie arts zijn) en/of collega zorgverleners. Dit contact vinden wij erg belangrijk om de kwaliteit van de zorg aan u te waarborgen. Zo wordt voor herstelzorg vaak een multidisciplinair team ingezet om de juiste en passende zorg aan u te leveren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld niet alleen aan een fysiotherapeut, maar ook aan een diëtist, ergotherapeut en/of psychotherapeut.

Of voor uw behandeling gebruik wordt gemaakt van een multidisciplinair team en zo ja in welke samenstelling is afhankelijk van uw zorgvraag.

Stap 4 de evaluatie

Het moment waar wij allebei naar uitkijken; het moment dat u herstelt bent. Wij vinden het belangrijk hier tijd voor te nemen, te horen hoe u de behandeling heeft ervaren en of u nog vragen heeft voor de toekomst.

Weet dat u ook na uw behandeling altijd kan bellen met een vraag of zorg T. 053 36 67 66. Uw behandelaar staat voor u klaar.

Edith Tiethof

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat

Neem contact op Contact

Samen zorgen wij ervoor dat het beter gaat