Onze betalingsvoorwaarden

Onderstaand leest u hoe wij als FITclinic omgaan met betalingen van uw fysiotherapie behandelingen en welke betalingsvoorwaarden wij hanteren. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en FITclinic. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars een contract hebben, is het gebruikelijk dat wij de rekeningen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.

Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Voor rechtstreekse declaratie geeft u ons uw juiste polisnummer, burger servicenummer (sofinummer), geboortedatum, naam, adres en woonplaats gegevens door. Wij zullen u hiernaar vragen bij uw inschrijving. Bij wijzigingen, van met name het aanvullende pakket, bent u zélf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan onze administratie
 • Vergoeding van fysiotherapiebehandelingen vanaf 18 jaar valt in de meeste gevallen onder het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Bent u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd, dan ontvangt u van ons een nota. Wij streven ernaar u hiervan zoveel mogelijk bij uw inschrijving, op de hoogte te stellen. Kinderfysiotherapie wordt meestal vergoed
 • Wanneer u bij ons in behandeling bent registreren wij welke en hoeveel behandelingen fysiotherapie u verbruikt heeft. Helaas kunnen wij niet nagaan hoeveel zittingen fysiotherapie / mensendieck / oefentherapie Cesar / haptonomie, door andere behandelaars reeds gedeclareerd zijn bij uw zorgverzekeraar. Derhalve is het uw verantwoordelijkheid, bij uw zorgverzekeraar, na te gaan of en hoeveel budget u over heeft en ons hierover te informeren
 • Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén contract hebben afgesloten voor het rechtstreeks declareren van behandelingen, dan ontvangt u van ons een nota die u zelf, binnen de betalingstermijn, dient te voldoen. Voor vragen over het rechtstreeks declareren kunt u terecht bij onze administratie. De middelen/behandelingen die door de zorgverzekeraar niet worden vergoed, worden bij u in rekening gebracht. U ontvangt dan van ons een nota
 • Omdat we een behandelkamer en tijd van één of meerdere behandelaars voor u reserveren, verzoeken wij u om afspraken alleen bij uiterste noodzaak af te zeggen. Bij afmelden binnen 24 uur van tevoren of het niet nakomen van afspraken zonder bericht, zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken. Ook in het weekend kunt u zich middels het inspreken van een voicemail bericht afmelden.

Betalingsvoorwaarden na ontvangst factuur:

 • De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, ontvangt u een aanmaning, waarbij u aanvullend op de eerste betalingstermijn 15 dagen de tijd krijgt om te betalen
 • Wanneer deze 15 daagse termijn vervallen is, wordt de vordering ter incasso overgedragen
 • Indien het openstaande totaalbedrag ter incasso uit handen wordt gegeven, dient u er rekening mee te houden dat het openstaande totaalbedrag wordt verhoogd met incassokosten.

Mocht u na het lezen van bovenstaande voorwaarden nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met FITclinic.

Onze huisregels

Om voor alle aanwezigen een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden, hanteert FITclinic de volgende huisregels:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen
 • FITclinic behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk
 • Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u een locker gebruiken
 • FITclinic is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets)
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat
 • In ons praktijken kunt u desgewenst een kop koffie/thee nuttigen. Wij willen u verzoeken om uw kopje na gebruik in de daarvoor bestemde lade achter te laten
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod
 • Het gebruik van mobiele telefoons is in de oefenruimtes niet toegestaan
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan

Oefenruimtes

 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is wenselijk
 • U wordt verzocht het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon te maken
 • U bent verplicht in de oefenruimtes schone schoenen te dragen die niet afgeven
 • Het dragen van badslippers in kleedruimte en douche is wenselijk, ter voorkoming van uitglijden
 • Gepaste sportkleding is bij het trainen vereist
 • Gebruikt materiaal (halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden

Klachten

Uiteraard doen wij er alles aan om u als patiënt te helpen, zodat u zich goed behandeld voelt. Mocht u om welke reden ook niet of minder tevreden zijn over de wijze waarop u behandeld bent of de behandeling zelf, dan horen wij dat uiteraard graag. Wij willen u vragen dit allereerst met uw behandelend fysiotherapeut te bespreken. Indien dit niet mogelijk is? Of wanneer u er samen niet uitkomt kunt u een ‘formele’ klacht indienen via de website van het Keurmerk Fysiotherapie.

Meer weten?

Eén van de klachtenconsultenten van het Keurmerk neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.

N.B. Onze praktijk is tevens aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), ook zij beschikken over een onafhankelijke geschillencommissie, waarbij u uw klacht kunt melden. Kijkt u hiervoor op: www.defysiotherapeut.com

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?

De rechten en plichten van een fysiotherapeut en u als patiënt staan vermeld in de WGBO. Dit staat voor de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

Zowel de zorgverlener, onze fysiotherapeutisch specialisten als u als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Onze plicht als zorgverlener

Als zorgverlener hebben wij de plicht om u te helpen. Wij moeten u informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Indien u onvoldoende informatie ontvangt van uw behandelaar, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook gerust vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Uw recht als patiënt

Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend fysiotherapeutisch specialist
 • Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U bent verplicht de hulpverlener duidelijk en volledig te informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U dient zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft, zover dat naar redelijkheid van u kan worden verwacht.

 

Wanneer en aan wie wordt informatie verstrekt?

Patiënten onder de 12 jaar en/of wilsonbekwamen

Indien een patiënt wilsonbekwaam is of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor.

Patiënten tussen de 12 en 16 jaar?

Indien de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd.

Patiënten ouder dan 16 jaar?

Patiënten worden vanaf 17 jaar zelf geïnformeerd.

In geval van een noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan er vanuit ons als zorgverlener voor gekozen worden u niet volledig te informeren. Bijvoorbeeld als de betrokken behandelaar ervan overtuigd is dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden of als er gewoonweg geen tijd is, omdat direct ingrijpen vereist is. De betrokken behandelaar moet dit altijd overleggen met een andere zorgverlener. Vanzelfsprekend zijn wij als zorgverlener verplicht u die die informatie op een later, geschikter tijdstip wel te geven.

U kunt als patiënt aangeven dat u bepaalde informatie niet wilt ontvangen

Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw behandelaar moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geven wij u als patiënt de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een besmettelijke ziekte onder de leden heeft.

De nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.